Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Hjartdal og Gransherad Sparebank foregår i valgmøte.

Tid: Onsdag 16. februar 2022 kl. 17.00
Sted: HjartdalBanken, Saulandsvegen 418, Sauland

Det skal velges 3 medlemmer for 4 år (2022-2026) og 2 varamedlemmer for 1 år (2022-2023).

Innskytere som vil delta i valg på valgmøtet skal melde seg hos banken innen 14. februar ved å sende en epost til post@hjartdalbanken.no eller ringe 35 02 84 00.

Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 2 varemedlemmer velges av innskyterne. 

Hvem kan stemme og hvem er valgbare?
De innskyterne som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valg av innskyternes representanter til forstanderskapet. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. 

Liste over nåværende medlemmer og valginstruks finner du her. 

Forslag til kandidater
Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet. Bankens valgkomité vil på grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeide en valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomitéens innstilling.

Forslaget må være oversendt banken senest fire uker før valgmøtet d.v.s. innen 19. januar 2022.

Forslag må inneholde følgende opplysninger:
1. Forslagsstiller navn 
2. Forslag må innholde navn,
fødselsår og dato og fullstendig adresse. 
3. Forslag kan leveres i lukket konvolutt merket med "kundevalg" i bankens lokaler, på epost til kristin@hjartdalbanken.no

Valglisten vil legges ut på bankens hjemmeside etter fristens utløp 19. januar 2022.