Til bankens forstanderskap skal det velges:
To varamedlemmer for 1 år

Hvem kan stemme og hvem er valgbare?
De innskyterne som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valg av innskyternes representanter til forstanderskapet. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. 

Innskytervalgte varamedlemmer på valg for 1 år:
Trine Bergestig Hegna
Audun Dølen

Valglisten er utarbeidet av valgkomiteen for forstanderskapets valg som består av leder Lars Haugen, Trond Bakken, Bengt Halvard Odden og Kristin Innvær Wåle.

Ved valg på valgdager skal det føres opp minst dobbelt så mange kandidater som det skal velges. Kandidatene er ført opp i en rekkefølge som angir valgkomiteens innstilling. Det åpnes ikke for å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens innstilling.

Kandidater:
Audun Dølen
Anne Skaug Nisi
Jan Eilert Pedersen
Anne Hjartsjø
Tor Arne Folserås
Camilla Krosshus

Liste over forstanderskapets innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg finner du her. 
Valgliste finner du her.
Det er ikke anledning til å stemme ved postforsendelse.Notodden, 10.02.2021
Tone Gyrid Hovde
Forstanderskapets leder