Til bankens forstanderskap skal det velges:
To varamedlemmer for 1 år

Hvem kan stemme og hvem er valgbare?
De innskyterne som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valg av innskyternes representanter til forstanderskapet. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. 

Send inn forslag
Banken har egen valgkomité. Denne valgkomiteen vil fremme forslag til kandidater. Stemmeberettigede kunder kan overfor valgkomiteen fremme forslag på kandidater - alternativt melde seg selv som kandidat.

Forslag må inneholde følgende opplysninger:
1. Forslagstillerens navn og fødselsnummer (kun fra stemmeberettigede kunder)
2. Kandidatens navn, fødselsår og dato og fullstendig adresse.
3. Forslag kan leveres i lukket konvolutt merket med  ”kundevalg” i bankens postkasser eller på epost til kristin@hjartdalbanken.no senest 28. januar 2021

Liste over forstanderskapets innskytervalgte medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg finner du her.  

Valglisten legges ut på bankens nettsider onsdag 10. februar 2021.
D
et er ikke anledning til å stemme ved postforsendelse.Notodden, 13.01.2021

Tone Gyrid Hovde
Forstanderskapets leder