Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Hjartdal og Gransherad Sparebank foregår i valgmøte.

Tid: Torsdag 27. februar 2019 kl. 18.00
Sted: HjartdalBanken, Saulandsvegen 418, Sauland

Det skal velges 2 medlemmer for 4 år (2020-2024) og 2 varamedlemmer for 1 år (2020-2021).

Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta. 
Deltagere i møte registreres ved ankomst og det er ikke pliktig påmelding.

Forstanderskapet skal bestå av 16 medlemmer og 8 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer og 2 varemedlemmer velges av innskyterne. 

Hvem kan stemme og hvem er valgbare?
De innskyterne som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valg av innskyternes representanter til forstanderskapet. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Nåværende medlemmer
Valgliste - valgkomiteens innstilling

Bankens vedtekter