Det årlige valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til forstanderskapet i Hjartdal og Gransherad Sparebank foregår i valgmøte.

Tid: Mandag 25. februar 2019 kl. 18.00
Sted: HjartdalBanken, Saulandsvegen 418, Sauland

Kundevalget gjennomføres som et valgmøte hvor alle stemmeberettigede kunder kan delta. Deltagere i møte registreres ved ankomst og det er ikke pliktig påmelding.

De innskyterne som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valg av innskyternes representanter til forstanderskapet. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. 

Liste over nåværende medlemmer og bankens vedtekter finner du her. 

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet.
Forslaget må være oversendt banken senest fire uker før valgmøtet d.v.s. innen 28. januar 2019, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse. 

Forslag sendes til sekretær for valgkomiteen:
Kristin Wåle på epostadresse kristin@hjartdalbanken.no

Bankens valgkomité vil på grunnlag av innkomne og egne vurderinger utarbeide et forslag til valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomitéens innstilling.

Valglisten vil legges ut på bankens hjemmeside etter fristens utløp 28. januar.