De innskyterne som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst 2 500 kroner, er valgbare og kan stemme ved valg av innskyternes representanter til forstanderskapet. Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter. 

Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag til kandidater til forstanderskapet. Forslaget må være oversendt banken senest fire uker før valgmøtet d.v.s. innen 5. februar 2018, med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og -dato, yrke og fullstendig adresse. Bankens valgkomité vil på grunnlag av innkomne og egne vurderinger utarbeide et forslag til valgliste. Kandidatene føres opp i en rekkefølge som angir valgkomitéens innstilling.

Valglisten vil legges ut på bankens hjemmeside.

Ingen kan avgi mer enn to stemmer: Én på grunnlag av eget kundeforhold og én som representant for annen kunde.


Sauland 18. januar 2018

Harald Nisi
Leder forstanderskapet