Gjennom en ny medlemsundersøkelse har Sparebankforeningen kartlagt sparebanksektorens forventninger på allmennytteområdet i 2022.

De norske sparebankene og sparebankstiftelsene har en lang tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø gjennom å dele ut deler av overskuddet til ulike allmennyttige formål. Tradisjonen kommer lag og foreninger over hele landet til gode gjennom støtte til initiativ og prosjekter som fremmer bolyst, gode oppvekstmiljø og mangfoldig aktivitet innen blant annet kultur, idrett og frivillighet. I tillegg opererer flere sparebanker og sparebankstiftelser også med gavetildelinger som fremmer positiv samfunnsutvikling på områder som blant annet forskning, kunnskapsformidling og næringsutvikling.

Stor sum til gode formål i 2022
Sparebankforeningens undersøkelse viser at hele 9 av 10 undersøkte sparebanker og sparebankstiftelser forventer økte eller uendrede gavetildelinger til allmennyttige formål i år sammenlignet med fjoråret. De anslåtte tildelingene beløper seg til minst 1,8 milliarder kroner, eller mellom 2 og 2,5 milliarder kroner om vi legger til grunn at tallene fra undersøkelsen er representative for alle Sparebankforeningens medlemmer.

De samlede gavetildelingene fra sparebanksektoren gjør sparebankene og sparebankstiftelsene til en av Norges største økonomiske bidragsytere til mangfoldig aktivitet som bidrar til aktive lokalsamfunn over hele landet.

Støtt din lokale sparebank, støtt lokalsamfunnet
For mange kunder er den lokale sparebanken et naturlig førstevalg ved behov for trygg sparing eller tilgang til finansiering. Sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet har medført at sparebankene og sparebankstiftelsene har kunnet dele ut stadig mer midler til allmennyttige formål de siste årene.

Gjennom å være kunde i din lokale eller regionale sparebank bidrar du til å støtte utviklingen av eget lokalsamfunn. Sparebankenes tradisjon med å bidra til positiv utvikling i eget nærmiljø strekker seg langt tilbake i tid, men har sjelden eller aldri vært så omfattende som nå målt ved størrelsen på de årlige utdelingene til gode formål. De samfunnsmessige ringvirkningene av dette er store både lokalt og nasjonalt, sier direktør for Sparebankforeningen Iman Winkelman. 

Gaver til allmennyttige formål fra HjartdalBanken

Hvert år deler vi ut en del av overskuddet til allmennyttige formål. Dette gjør vi med stolthet og gleder, og målet er å bidra til utviklingen av lokalsamfunnet.

I løpet av de 10 siste årene har vi delt ut over 7 millioner kroner til lokale lag og foreninger.

For å motta gaver fra HjartdalBanken bør aktiviteten/tiltaket være til nytte for allmennheten, og aktiviteter for barn og unge prioriteres. Det skal også være knyttet til et lag eller forening i våre nærmiljø, og det er krav om organisasjonsnummer.

Det kan søkes om midler til:

  • Aktiviteter/arrangementer og utstyr til laget/foreningen
  • Aktiviteter/arrangementer som når ut til en stor interessegruppe og er åpne for publikum
  • Tiltak som gjør forholdene trivelige i nærmiljøet
  • Tiltak for barn og unge vil bli prioritert

Det er bankens forstanderskap som treffer avgjørelse om, og hvor mye som skal utdeles hvert år. Dette gjøres i forbindelse med forstanderskapets behandling av bankens regnskap.

Ny søknadsperiode annonseres i mars.

Lokalverdi
Har du en god idé til et initiativ eller et prosjekt med et allmennyttig formål? Vær med å samle inn penger til idéer og prosjekter i lokalmiljøet ditt, med hjelp fra banken din.
Lokalverdi.no gjør det enklere enn noen gang å samle inn penger til nye idéer og prosjekter i lokalmiljøet. Sammen fremmer vi gode gjerninger, dugnadsånd og lokal patriotisme!

Ta kontakt med oss for å undersøke muligheten for støtte!