Tidsplan for emisjonen (med forbehold om endringer):

Første dag i tegningsperioden

17. oktober 2016 kl. 09:00

Siste dag i tegningsperioden

4. november 2016 kl. 15:00

Tildeling og utsendelse av tildelingsbrev

Omkring 8. november 2016

Innbetaling ved automatisk belastning av konto

Omkring 10. november 2016

Registrering av ny eierandelskapital i Foretaksregisteret

Omkring 18. november 2016

Utstedelse av egenkapitalbevis

Omkring 18. november 2016

Levering av egenkapitalbevis

Omkring 18. november 2016

 

 

Hensiktsmessighetstest

Tilretteleggeren skal i henhold til verdipapirhandelloven søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. Hensiktsmessighetstesten for personer som ønsker å tegne via online tegningslink finnes på www.norne.no, mens tegnere som fyller ut manuell tegningsblankett besvarer hensiktsmessighetstesten på tegningsblanketten.

 

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen.

 

Legitimasjonskontroll

Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema for legitimasjonskontroll og legge dette ved tegningsblanketten ved tegning, eller sende dette til emisjoner@norne.no

PDF – legitimasjonskontroll fra tegningsblankett

PDF – Skjema for bekreftelse av rett kopi

 

Informasjon elektronisk tegning i VPS

Privat personer har anledning til å tegne egenkapitalbevis via online tegningslink i VPS som du finner på www.norne.no. Tegningen må gjennomføres før 4. november 2016 kl 15:00.

 

Informasjon tegning med manuell tegningsblankett

Egenkapitalbevisene kan også tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt i Prospektet som vedlegg 2 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest kl. 15.00 norsk tid den 4. november 2016 på følgende e-post eller adresser:

 

Hjartdal og Gransherad Sparebank

att Åse Kjersti Øverdal eller Rune Zeylon

Postboks 24

3665 Sauland

 

E-post: ek-bevis@hjartdalbanken.no

Telefon.: 35 02 84 00

 

Norne Securities AS

Postboks 7801

5020 Bergen

 

 

E-post: emisjoner@norne.no

Telefon: +47 55 55 91 30

 

Prospekt

Tegningsblankett (norsk)